Volgt AVA de REACH-wetgeving van de EU?

REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De verordening is op 1 juni 2007 in werking getreden en is door de Europese Unie vastgesteld om de gezondheid van mens en milieu beter te beschermen tegen de risico's van chemische stoffen, dit binnen het algehele kader van duurzame ontwikkeling.

Samen met onze leveranciers zorgen we ervoor dat deze regels worden nageleefd. We rapporteren indien een stof van de SVHC-kandidatenlijst (zeer zorgwekkende stoffen) de drempelwaardes overschrijdt en we zien toe op een correcte toepassing bij stockage, transport en verkoop.

Voor vragen inzake deze wetgeving en hoe AVA en onze leveranciers hiermee omgaan, kan je terecht op volgend e-mailadres: info@ava.be

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen